ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย www.vitchareeya.com
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 


ประวัติการอบรมสัมมนา

1) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”
วันที่ 19 – 20 ก.ค. 2557

2) ผ่านการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Swishmax4
วันที่ 6 – 7 ก.ย. 2557

3) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 7 - 8 พ.ค. 2558

4) ผ่านการอบรมกระบวนการเรียนแบบโครงงาน
(Project-Based Learning) วันที่ 13 – 14  มิ.ย. 2558

5) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน วันที่ 10 - 14 ก.ค. 2558

6)เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ วันที่ 23 - 27 ส.ค. 2558


นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
 
รายวิชาที่สอน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557