ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย www.vitchareeya.com
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
รายวิชาที่สอน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557