ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย www.vitchareeya.com
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 


ประวัติส่วนตัว

ผู้จัดทำ นางวิทชรียา  ทองผาย
เกิดวันที่ 6 กันยายน 2526
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่
19585 - 2
สถานศึกษา  
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
 
 
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557